آموزش مکتوب

کویپی از طریق انتشار کاغذی یا الکترونیکی اطلاعات و جزوات آموزشی٬ تلاش می کند تا خانواده های ایرانی را با روش های شناخته شده در زمینه برخورد با کودکان زندانیان٬ اگاه کند.

۱ Comment

Leave a Comment