ارزش ها

  • کودکان و حقوق شان در مرکز توجه فعالیت های ما قرار دارند
  • به کودکان زندانیان به عنوان قربانی نگاه نمی کنیم
  • ما برای کمک به این کودکان تلاش می کنیم٬ و محل تولد یا زندگی شان و علت دستگیری پدر یا مادرشان برای ما تفاوتی ندارد
  • ما با دیگر نهادهای مدنی و افراد حقیقی مشارکت می کنیم تا دانش٬ تجربه و تخصص مان را به اشتراک بگذاریم

Comments are closed.