ورا دالی

پن ورا دالی٬ مدرک کارشناسی علوم سیاسی و کارشناسی ارشد صلح و امنیت بین الملل دارد. او مدرک دوره «مهارت های اصلی برای کار در شرایط متضاد» را دریافت کرده که به او امکان تحلیل شرایط VeraIMGمتضاد را می دهد.

تجربه کاری و حرفه ای او شامل حوزه های زیر می شود:

– مدیریت پروژه٬ نظم دهی به داده ها استخدام٬ مربی گری٬ و مشتری مداری

– تدوین برنامه های عملیاتی٬ نوشتن برنامه های اجرایی و دریافت وام

– تحقیق٬ نگارش٬ اصلاح متون اداری٬ و نظم دادن به اطلاعات در قالب برنامه های اجرایی و عملیاتی

Comments are closed.