هدف

تا هیچ انسانی آسیب های روانی ناشی از زندانی شدن پدر یا مادرش را برای همیشه با خود حمل نکند.

 

Leave a Comment