کودکان و مادران زندانی در زندان‌های ایران

حضور کودکان در زندان و به همراه مادران، خاص کشور ایران نیست. اما در قوانین مرتبط با سیستم قضایی ایران و همچنان در آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان زندان‌ها به صراحت درباره حضور قانونی کودکان تا سن دوسالگی و به همراه مادران‌شان تاکید شده است.

از وضعیت این کودکان در زندان‌های ایران اطلاعات پراکنده، گاه متناقض و مبهمی در اختیار است.

همچنین تحلیل‌ها در مورد شرایط مناسب برای این کودکان نیز بر مبنای اطلاعات ناقص و البته ناآشنایی نسبی با سیستم‌های قضایی سایرکشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته ارایه می‌شود.

در این صفحه، مجموعه‌ای از اطلاعات، تحلیل‌ها و گزارش‌ها در مورد کودکان-مادران زندانی در زندان‌های ایران ارایه می‌شود.


بخش اول نمایشگر تصویری اطلاعات مرتبط با کودکان داخل زندان‌های ایران
تاریخچه کوتاهی از حضور کودکان در زندان‌های آمریکا و لزوم ایجاد مراکز جداگانه نگهداری کودک و مادر زندانی

بخش دوم نمایشگر تصویری اطلاعات مرتبط با کودکان داخل زندان‌های ایران
اطلاعات کلی و تفکیکی از این کودکان در شهرها و استان‌های مختلف کشور

Comments are closed.