ایجاد حداقل تغییر در روال زندگی کودک

زندانی شدن والدین، تغییر بزرگی در زندگی کودک است که می‌تواند به اختلال اضطراب در کودک منجر شود.

آیا می‌دانستید هر تغییر دیگری در زندگی کودک از تغییر دکوراسیون خانه تا محل زندگی و حتی تغییرmessage21 برنامه‌های روزانه می‌نواند اضطراب مضاعفی ایجاد کند؟

تا حد امکان از ایجاد تغییرات غیر ضروری اجتناب کنید و در مورد وضعیت جدید و هر تغییر اجتناب ناپذیر با کودک گفت‌وگو کنید.

Comments are closed.