قرار ندادن کودک در مرکز توجه

با زندانی شدن والدین کودک، اطرافیان او ممکن است این موضوع را با گفتار یا رفتار خود بروز دهند و به او نگاه ترحم آمیز داشته باشند.

 

آن‌چه کودک به آن نیاز دارد حمایت سالم است و توجه زیاد، نه تنها حمایت سالم محسوب نمی‌شود که می تواند آسیب‌های روانی، رفتاری و جسمی به همراه داشته باشد​.

 

به جای دلسوزی و نسبت دادن احساسات خود به کودک، با او در مورد احساس‌ش گفت‌وگو کنید.

Comments are closed.