روزهای خاص و نیازهای ویژه کودک فرد زندانی

روز اول مدرسه، روزفراغت از یک مقطع تحصیلی، جشن تولد، روزهایی که به نام پدر یا مادر ثبت شده‌اند، جشن‌های ملی یا مذهبی و اتفاقات خاصی مانند بیماری می‌توانند نیازهای ویژه‌ای را در کودک با والدین زندانی ایجاد کند.
در حد امکان زمینه حضور والدین زندانی را در زندگی کودک به خصوص در روزهای خاص حتی به صورت غیرمستقیم فراهم کنید.
به کودک یادآوری کنید که نبودن والدینش ​در زمانی که به آن‌ها نیاز دارد به او مربوط نبوده و رابطه او با والدین‌ش به دلیل دیگری قطع شده‌است. 

Comments are closed.