کلیشه خانواده کامل

در جامعه، در اغلب کتاب‌ها و بیشتر مناسبت‌ها، خانواده کامل به عنوان خانواده‌ای شامل پدر، مادر و فرزند تعریف شده است.
کودک والدین زندانی با دیدن این کلیشه‌ها، خانواده‌ خود را ناقص می‌داند که این موضوع می‌تواند آسیب‌های روحی مضاعفی به او بزند.

با بیان نمونه‌هایی به کودک یادآوری کنید که او تنها نیست و شرایط خانواده‌ش استثنایی محسوب نمی‌شود.

Comments are closed.