روش‌های اجرای مربی‌گری 

– اطمینان حاصل کنید که مربی می‌تواند رابطه منظم و مداوم با کودک برقرار کند.

– اطمینان حاصل کنید که رابطه‌ بین کودک و مربی برقرار شده و کودک تمایل دارد این ارتباط را ادامه دهد.

– مربی و کودک می‌توانند بخشی از زمان خود با یکدیگر را به گفت‌وگو، فعالیت بدنی یا ورزشی و یا انجام برنامه تحصیلی یا آموزشی اختصاص دهند.

Comments are closed.