آثار داشتن مربی برای کودک با والدین زندانی

– مربی‌گری می‌تواند از پیوستن کودک به باندها و گرایش او به رفتارهای پرخطر جلوگیری کند 

– مربی‌گری می‌تواند در بهبود نتایج درسی کودک اثربخش باشد 

– مربی‌گری می‌تواند به کاهش اضطراب و فشارهای روانی ناشی از زندانی بودن والدین منجر شود 

Comments are closed.