آثار داشتن مربی برای کودک با والدین زندانی

– مربی‌گری می‌تواند از پیوستن کودک به باندها و گرایش او به رفتارهای پرخطر جلوگیری کند  – مربی‌گری می‌تواند در بهبود نتایج درسی کودک اثربخش باشد  – مربی‌گری می‌تواند به … Continue Reading →

روش‌های اجرای مربی‌گری 

– اطمینان حاصل کنید که مربی می‌تواند رابطه منظم و مداوم با کودک برقرار کند. – اطمینان حاصل کنید که رابطه‌ بین کودک و مربی برقرار شده و کودک تمایل … Continue Reading →

مربی کیست؟ 

– یک فرد بزرگسال می‌تواند نقش الگو را برای کودک ایفا کند و اثر مثبتی در مسیر رشد او بگذارد – لازم نیست تا مربی تخصص ویژه‌ای داشته باشد. کیفیت … Continue Reading →

کلیشه خانواده کامل

در جامعه، در اغلب کتاب‌ها و بیشتر مناسبت‌ها، خانواده کامل به عنوان خانواده‌ای شامل پدر، مادر و فرزند تعریف شده است. کودک والدین زندانی با دیدن این کلیشه‌ها، خانواده‌ خود … Continue Reading →

روزهای خاص و نیازهای ویژه کودک فرد زندانی

روز اول مدرسه، روزفراغت از یک مقطع تحصیلی، جشن تولد، روزهایی که به نام پدر یا مادر ثبت شده‌اند، جشن‌های ملی یا مذهبی و اتفاقات خاصی مانند بیماری می‌توانند نیازهای … Continue Reading →