چشم انداز

جمع آوری٬ دسته بندی٬ ترجمه و انتشار یافته های علمی و پشتیبانی از برنامه های حمایتی در سراسر دنیا برای کودکانی که با آثار روحی و فیزیکی ناشی از زندانی شدن یکی یا هر دو والدین شان مواجه شده اند.
برنامه های کویپی همانطور که به رشد این کودکان کمک می کند و از آن ها پشتیبانی می کند٬ در عین حال به آموزش والدین و اطرافیان کودکان و قانون گزاران و مجریان نظام قضایی و آماده کردن منابع اطلاعاتی و آموزشی مفید برای آن ها هم می پردازد.

۲ Comments

Leave a Comment